Peugeot Beycar Valladolid

Cerrar el menú

Política de privacidad

Peugeot Beycar Valladolid, està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d'ara endavant, la Política) L'Empresa informa els USUARIS dels llocs web: https://www.peugeotvalladolid.com/ca/ , dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

L'Empresa, es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és: “Peugeot Beycar Valladolid”

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades de caràcter personal dels col·legiats són objecte de tractament per part Peugeot Beycar Valladolid. La finalitat de la recollida d'aquestes dades consisteix en:

 1. Gestió de Clients i Proveïdors del Peugeot Beycar Valladolid
 2. Prestació de serveis sol·licitats.
 3. Gestió de compres en la nostra web.
 4. Participació dels usuaris en promocions comercials, bons descomptes, etc….
 5. Realitzar estadístiques i estudis de mercat.
 6. Enviament de comunicacions comercials.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i aquest estigui legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ

L'Empresa, està legitimada al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

El present lloc web inclou enllaços (links) que permeten al visitant traslladar-se a altres pàgines. L'Empresa no assumeix cap responsabilitat quant a la política de protecció de dades que pogués haver-se adoptat en aquests.

DESTINATARIS

L'Empresa no cedeix a terceres entitats les seves dades en general, excepte en els casos en què aquesta sigui necessària per a l'organització de determinades activitats, o la prestació de serveis. En tot cas, les cessions previstes són regularitzades mitjançant la subscripció de contractes, no podent l'entitat cessionària emprar la informació cedida per a altres fins que els establerts per l'Empresa.

DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals, en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el RGPD, i que són:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat,
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió ( dret a l'oblit)
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
 • Dret a oposar-se al tractament,
 • Dret a la portabilitat de les dades

L'interessat podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia de la seva D.N.I, i en la qual especificarà quin d'aquests sol·licita sigui satisfet, remesa a l'adreça:

 • Peugeot Beycar Valladolid
 • Avenida de Madrid, 2, Palencia

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc d'aquest.

CANVI DE NORMATIVA

L'Empresa es reserva el dret de modificar la present política a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria o per motius corporatius.

Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que fos necessària en la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, preguntes o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, pot consultar-la dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a leads.peugeoutbeycar@motorflash.com

PAGO SEGURO Para todas las compras